Fundacja "Równać Szanse"

Wodne lato - co Ty na to?
Termin - 01.06.2012 - 30.09.2012
Jednostka dofinansowująca – Powiat Wadowicki
Kwota dofinansowania – 1 000 zł


W ramach zadania Wodne lato - co Ty na to? zostaną zorganizowane zajęcia z hydroterapii dla 10 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Powiatu Wadowice w wieku do 18 lat, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci pochodzących z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej. Projekt ma na celu upowszechnienie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem pływania oraz gimnastyki w wodzie wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Hydroterapia będzie prowadzona w okresie wakacyjnym (lipiec - sierpień 2012). Projekt przewiduje przeprowadzenie 34 h zajęć. Systematyczne zajęcia poprowadzi 1 doświadczony instruktor. Obiekt, w którym będzie prowadzone wsparcie to: Kryta Pływalnia "Delfin" w Wadowicach (ul. Bałysa 1, 34-100 Wadowice). W obiekcie do dyspozycji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej są: duży basen - głęboki, mały basen - płytki, małe baseniki na najmłodszych dzieci, zaplecze sanitarne. Obiekt jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz posiada parking.

Raport z realizacji projektu Wodne lato - co Ty na to?

Zakończyły się zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych w ramach zadania Wodne lato - co Ty na to? współfinansowanego ze środków Powiatu Wadowice. Zakładane cele zadania zostały osiągnięte w pełnym wymiarze. Zorganizowano wakacyjne zajęcia z hydroterapii na basenie, co wpłynęło na upowszechnienie kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem pływania oraz gimnastyki w wodzie wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Powiatu Wadowice. Udzielono wsparcia 10 rodzinom dotkniętym niepełnosprawnością z terenu Powiatu Wadowice poprzez organizację bezpłatnych zajęć na basenie dla dzieci. Zajęcia z hydroterapii przyczyniły się do usprawnienia dzieci, poprawienia ich motoryki małej i dużej oraz pobudzenia do podjęcia aktywności własnej. Podjęto działania promocyjne: informowano beneficjentów o dofinansowaniu zadania przez Powiat Wadowice, listy obecności oznaczono herbem Powiatu, a na stronie internetowej zamieszczono informację o realizacji zadania. Osiągnięto wszystkie zakładane rezultaty. Osiągnięto następujące rezultaty twarde: 10 dzieci niepełnosprawnych uczestniczyło w zajęciach z hydroterapii prowadzonych na terenie krytej Pływalni Delfin w Wadowicach. Zatrudniono 1 instruktora, który przepracował z dziećmi 34 godziny, w tym 17 godzin w lipcu i 17 godzin w sierpniu. Osiągnięto wszystkie rezultaty miękkie: realizacja zadania przyczyniła się do promocji Powiatu (oznaczono listy obecności herbem powiatu Wadowice, informowano BO o dofinansowaniu zadania przez Powiat Wadowice), udzielono wsparcia rodzinom dysfunkcyjnym, zwłaszcza o utrudnionym dostępnie do kultury fizycznej. Dzieci niepełnosprawne, które otrzymały wsparcie miały możliwość poprawy motoryki, stymulowania rozwoju fizycznego, pobudzenia do aktywności, wzmocnienia wiary we własne możliwości, przezwyciężania negatywnych reakcji na ruch oraz uwrażliwienia na ruch i bodźce dotykowe.
Powrót

Ostatnie projekty
Aktualne projekty
Galeria zdjęć
| O nas | Projekty | Sprawozdania | Statut | Galeria | Kontakt |