Fundacja "Równać Szanse"

Statut Fundacji Rozwoju Lokalnego „Równać Szanse”
Tekst ujednolicony/ stan na 29 kwietnia 2011 roku.

ROZDZIAŁ I
§1
 1. Fundacja Rozwoju Lokalnego „Równać Szanse”, zwana dalej "Fundacją", ustanowiona przez Jacka Jończyka, zwanego dalej "Fundatorem", zam. os. Malatowskie 40, 34-123 Chocznia, legitymujący się dowodem osobistym nr AFW 740691 aktem notarialnym Rep.A nr 5149/2008 sporządzonym przed notariuszem Magdaleną Zając w dniu 03 września 2008 roku, prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. Nr 46 z 1991 roku, poz. 203) oraz niniejszego Statutu.
 2. Fundacja posiada osobowość prawną.
 3. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
§2
 1. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Chocznia, gmina Wadowice, powiat Wadowice, województwo Małopolskie.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania
§3

Głównym celem Fundacji jest działalność na rzecz rozwoju Województwa Małopolskiego a w szczególności Powiatu Wadowice, poprzez :
 1. działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych,
 2. działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie,
 3. wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych i samorządowych,
 4. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 5. działania polegające na promowaniu ekologii oraz odnawialnych źródeł energii,
 6. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 7. promocję i organizację wolontariatu,
 8. wspieranie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości,
 9. działania na rzecz ochrony praw i swobód obywatelskich, równych praw kobiet i mniejszości, dostępu obywateli do informacji, pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości oraz propagowanie postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności,
 10. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 11. naukę, edukację, oświatę i wychowanie,
 12. organizację wypoczynku dzieci i młodzieży, upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 13. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 14. propagowanie i wspieranie działań mających na celu dbanie o porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
§ 4.

Cele określone w § 3, Fundacja realizuje poprzez:
 1. merytoryczne i finansowe wspieranie obywatelskich inicjatyw pozarządowych,
 2. współpracę ze środkami masowego przekazu,
 3. współpracę z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami, instytucjami i fundacjami,
 4. wspieranie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości.
 5. prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej oraz szkoleniowej,
 6. organizowanie i prowadzenie terapii zajęciowej indywidualnej i grupowej,
 7. prowadzenie kampanii, szkoleń, spotkań promujących ekologię oraz odnawialne źródła energii,
 8. organizowanie form zbiorowego wypoczynku, takich jak: wycieczki, imprezy integracyjne, kolonie i półkolonie, turnusy rehabilitacyjne, spektakle, koncerty, spotkania informacyjne,
 9. promowanie idei wolontariatu, współpraca w tym zakresie z placówkami oświatowymi, instytucjami kościelnymi, organizacjami młodzieżowymi oraz młodzieżą nie zrzeszoną,
 10. edukowanie społeczeństwa w kierunku zapobiegania patologiom społecznym, propagowanie zdrowego trybu życia, wskazanie na alternatywne, społecznie akceptowane, formy spędzania wolnego czasu i jego organizacja,
 11. ukazywanie piękna naszego regionu, pielęgnowanie jego kultury i tradycji poprzez:
  - organizowanie: wycieczek, spotkań integracyjnych, konkursów, zabaw, wystaw, koncertów,
  - działalność artystyczną,
 12. wydawanie publikacji, poradników, informatorów, czasopism itd., organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego,
ROZDZIAŁ III
Organy Fundacji
§ 5.

Organem Fundacji jest Zarząd. Zarząd Fundacji liczy od trzech do pięciu osób w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na 5 - letnią kadencję, z zastrzeżeniem ust. 2.
 1. W przypadku, gdy jeden z członków Zarządu okresowo nie ma możliwości wykonywania swych funkcji, Zarząd może wyznaczyć na jego miejsce inną osobę, jako okresowo pełniącą funkcje członka Zarządu.
 2. Skład pierwszego Zarządu i Prezesa pierwszego Zarządu powołuje Fundator. Co najmniej miesiąc przed upływem kadencji obligatoryjnie zbiera się Zarząd i wybiera skład na druga kadencję. Decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów. Kandydata do nowego Zarządu może zgłosić tylko członek obecnego Zarządu.
 3. Członkostwo w Zarządzie wygasa wraz z upływem kadencji, na skutek śmierci, zrzeczenia się członkostwa lub odwołania.
 4. Zarząd może odwołać członka Zarządu w każdym czasie, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.
 5. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 6. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji i wszelkich działań w imieniu i na rzecz Fundacji, a w szczególności:
  - opracowywanie strategii i programów działania,
  - sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  - sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
  - organizowanie i nadzorowanie działalności Fundacji.
 7. Dla ważności uchwał Zarządu wymagana jest zwykła większość głosów, przy obecności co najmniej połowy członków zarządu, poza wyjątkami zapisanymi w statucie.
 8. Do ważności uchwał Zarządu w sprawach zbywania, zamiany oraz obciążania nieruchomości Fundacji konieczna jest jednomyślna uchwała wszystkich członków Zarządu.
 9. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na jego posiedzeniach lub w formie głosowania pisemnego, o ile wszyscy jego członkowie wyrażą zgodę na tę formę głosowania.
 10. Zarząd Fundacji musi się zebrać co najmniej raz w roku.
 11. Oświadczenie woli Fundacji, w tym pociągające za sobą zobowiązania finansowe, składają dwaj członkowie Zarządu.
 12. Zarząd Fundacji może wykonywać swoje zadania przy pomocy Biura Fundacji.
 13. Pracowników Biura zatrudnia i zwalnia Zarząd Fundacji.
ROZDZIAŁ IV
Majątek Fundacji
§ 6.
 1. Majątek Fundacji stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze oraz inne składniki majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działalności.
 2. Na fundusze składają się:
  a) fundusz założycielski w wysokości-1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych),
  b) wpływy z działalności statutowej,
  c) dotacje i subwencje,
  d) darowizny, zapisy i spadki,
  e) wpływy pochodzące z nawiązek sądowych.
§ 7.
 1. Składnikami majątkowymi nabytymi w czasie działalności, o których mowa w § 6 są w szczególności:
  a) fundusz założycielski i darowizny Fundatora,
  b) dochody ze zbiórek, aukcji, przetargów itp. organizowanych przez lub na rzecz Fundacji,
  c) dotacje, subwencje, spadki i innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne oraz przez inne jednostki organizacyjne ,
  d) prawa majątkowe oraz pożyczki i dochody z tych praw,
  e) odsetki bankowe,
  f) nawiązki sądowe,
  g) dowolne wpłaty od osób prawnych i fizycznych.
§8

Wymienione w § 7 wpływy mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji o ile ofiarodawcy nie postanowią inaczej.

§9
 1. Zabrania się:
  a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jego członków Zarządu Fundacji lub pracowników oraz osób z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami „bliskimi”.
  b. przekazywania majątku na rzecz członków Zarządu Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
  c. wykorzystywania majątku na rzecz członków Zarządu Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.
  d. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy lub osoby bliskie.
§ 10
 1. Gospodarkę finansową Fundacji prowadzi Zarząd.
ROZDZIAŁ V
Działalność gospodarcza
§ 11
 1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
ROZDZIAŁ VI
Jednostki organizacyjne Fundacji
§ 12.
 1. Dla wykonywania swoich zadań Fundacja może tworzyć sieć, której ogniwami są jednostki organizacyjne takie jak placówki terenowe.
 2. Placówki terenowe są jednostkami organizacyjnymi wyodrębnionymi finansowo, realizującymi cele statutowe Fundacji o terytorialnie wyodrębnionym zasięgu działania.
 3. Placówki terenowe i specjalizowane w realizacji swych zadań współpracują z organami samorządu terytorialnego i społecznościami lokalnymi.
 4. Placówki terenowe i specjalizowane działają na podstawie statutów zatwierdzonych przez Zarząd Fundacji. Statuty powinny określać zakres niezbędnej samodzielności kierowników placówek oraz granice uprawnień do podejmowania decyzji bez zgody centralnych organów Fundacji.
 5. Dyrektorów placówek powołuje i odwołuje Zarząd.
 6. Podstawą działalności finansowej placówek są roczne plany rzeczowo-finansowe zatwierdzone przez Zarząd.
 7. Finanse placówek podlegają kontroli głównego księgowego Fundacji i stanowią część składową bilansu Fundacji.
§ 13.
 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd .
§ 14.
 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
 2. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd, bezwzględną większością głosów.
ROZDZIAŁ VII
Likwidacja Fundacji
§ 15.
 1. O likwidacji Fundacji na skutek zrealizowania jej celów, wyczerpania środków lub innych uzasadnionych powodów decyduje Zarząd uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów.
§ 16.
 1. Likwidatora Fundacji wyznacza Zarząd.
 2. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
  1) zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,
  2) wezwanie wierzycieli Fundacji, w trybie ogłoszeń prasowych, do zgłoszenia swych
  wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia,
  3) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,
  4) sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,
  5) ściągnięcie wierzytelności i spieniężenie majątku Fundacji,
  6) przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli,
  7) zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru.

Ostatnie projekty
Aktualne projekty
Galeria zdjęć
| O nas | Projekty | Sprawozdania | Statut | Galeria | Kontakt |