Fundacja "Równać Szanse"

Ćwiczę tu dzień po dniu
Termin realizacji: od 15 maja 2013 roku do 15 listopada 2013 roku
Jednostka dofinansowująca – PFRON
Kwota dofinansowania – 7 000 zł


Projekt dotyczy: rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w ramach prowadzenia rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych nieobjętych obowiązkiem szkolnym, posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania. Główny cel zadania: usprawnienie dzieci niepełnosprawnych nieobjętych obowiązkiem szkolnym, posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania z terenu Powiatu Wadowickiego w okresie od 15 maja 2013 do 15 listopada 2013 dzięki organizacji działań z zakresu rehabilitacji. Kadra projektowa: rehabilitanci Dotacja zostanie przeznaczona na: wynagrodzenie kadry specjalistów prowadzących wsparcie dla beneficjentów.
Więcej o Ćwiczę tu dzień po dniu
Filary ziemi
Termin realizacji: 01.10.2012 - 30.06.2013
Jednostka dofinansowująca – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013
Kwota dofinansowania – 21 550 zł


Celem głównym projektu jest wzrost integracji wewnątrz i między pokoleniowej u 120 osób starszych, mieszkańców Powiatu Wadowice, dzięki organizacji cyklu imprez i warsztatów kulturalnych w okresie 1.10 2012 - 30.06.2013. W ramach zadania zaplanowano organizację wsparcia dla BO w postaci: 2 cykli świątecznych warsztatów artystycznych, 2 imprez kulturalno - integracyjnych (DZIEŃ SENIORA oraz POKOLENIA) oraz wernisażu wystawy FILARY ZIEMI Głównymi Beneficjentami zadania są osoby starsze (co najmniej 120 osób)w wieku od 60 lat zamieszkujące tereny wiejskie oraz małe miasteczka Powiatu Wadowickiego w Województwie Małopolskim. Beneficjenci to osoby o niskim stopniu aktywności społecznej i niezrealizowanych potrzebach w zakresie kultury oraz integracji wewnątrz i międzypokoleniowej. Dodatkową grupa Beneficjentów będą dzieci i młodzież (30 osób), która będzie towarzyszyć osobom starszym wprowadzając do projektu element integracji międzypokoleniowej. Projekt wykorzysta pracę wolontariuszy oraz skorzysta z bezpłatnej pomocy placówek i instytucji w ramach istniejącej już infrastruktury: Wadowickiego Centrum Kultury, Ochotniczej Straży Pożarnej w Choczni, Zespołów Szkół nr 1 i 2 w Choczni oraz Przedszkola w Choczni.
Więcej o Filary ziemi
Wodne lato - co Ty na to?
Termin - 01.06.2012 - 30.09.2012
Jednostka dofinansowująca – Powiat Wadowicki
Kwota dofinansowania – 1 000 zł


W ramach zadania Wodne lato - co Ty na to? zostaną zorganizowane zajęcia z hydroterapii dla 10 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Powiatu Wadowice w wieku do 18 lat, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci pochodzących z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej. Projekt ma na celu upowszechnienie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem pływania oraz gimnastyki w wodzie wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Hydroterapia będzie prowadzona w okresie wakacyjnym (lipiec - sierpień 2012). Projekt przewiduje przeprowadzenie 34 h zajęć. Systematyczne zajęcia poprowadzi 1 doświadczony instruktor. Obiekt, w którym będzie prowadzone wsparcie to: Kryta Pływalnia "Delfin" w Wadowicach (ul. Bałysa 1, 34-100 Wadowice). W obiekcie do dyspozycji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej są: duży basen - głęboki, mały basen - płytki, małe baseniki na najmłodszych dzieci, zaplecze sanitarne. Obiekt jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz posiada parking.
Więcej o Wodne lato - co Ty na to?
Lepsze jutro
Termin - 01.01.2012 - 30.06.2012
Jednostka dofinansowująca – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Kwota dofinansowania – 48 940 zł


Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do grupy 15 osób w wieku od 15 do 64 lat z terenów wiejskich, miejsko - wiejskich lub miejskich Powiatu Wadowickiego posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Ideą projektu jest zwiększenie dostępu do regularnych form rehabilitacji oraz integracja osób niepełnosprawnych w lokalnym środowisku.

W ramach zadania udzielone zostaną następujące formy wsparcia:
Indywidualne zajęcia logopedyczne
Grupowe zajęcia plastyczno – muzyczne
Grupowe zajęcia na basenie
Indywidualne zajęcia na basenie Indywidualne zajęcia z psychologiem
Aktywni Seniorzy
Organizacja Dnia Seniora dla osób starszych zamieszkujących tereny wsi Chocznia

Termin realizacji: 01.11.2011 r. – 31.12.2011 r.
Jednostka dofinansowująca – Województwo Małopolskie
Kwota dofinansowania – 11 000 zł


Głównym celem projektu jest zorganizowanie Dnia Seniora – imprezy integracyjnej dla 200 beneficjentów ostatecznych, seniorów w wieku 65+, zamieszkujących tereny wsi Chocznia. Dzień Seniora, który w ciągu lat dorobił się rangi imprezy cyklicznej, od samego początku przyczynia się do aktywizacji społecznej specyficznej grupy osób zagrożonych marginalizacją społeczną, jaką są osoby starsze zamieszkujące tereny wiejskie. W realizację projektu zaangażowani zostaną przedstawiciele lokalnych społeczności tj. lokalnie działający artyści (orkiestra OSP Chocznia), Koło Gospodyń Wiejskich z Choczni oraz aktywni wolontariusze – młodzież z terenów Powiatu Wadowice. Każda z wymienionych grup czynnie zaangażuje się w organizację imprezy, poprzez zapewnienie oprawy muzycznej, poczęstunku oraz obsługi całego przedsięwzięcia. Podjęte działania wpłyną na wzrost integracji społecznej członków lokalnych społeczności, do których niewątpliwie zaliczyć należy osoby starsze, oraz sprawią, że przez możliwie jak najdłuższy czas seniorzy znajdą się w centrum zainteresowania. Projekt ma również za zadanie stymulowanie aktywności życiowej i społecznej osób starszych oraz zwiększenie integracji osób starszych z pozostałymi członkami lokalnej społeczności (młodzież, lokalni artyści, kobiety z Koła Gospodyń Wiejskich).

<< Nowsze 1 2 3 4 Starsze >>


Ostatnie projekty
Aktualne projekty
Galeria zdjęć
| O nas | Projekty | Sprawozdania | Statut | Galeria | Kontakt |